۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند، خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید، پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

برچسب : نظامی گنجوی

مصادره مفاخر ایرانی توسط همسایه ها
فردوسی سردرگم میان ایران و تاجیکستان

مصادره مفاخر ایرانی توسط همسایه ها

مفاخر و سرمایه های فرهنگی ایران دستمایه همسایگان خارجی شده اند تا از طریق شان برای خود تمدن و فرهنگی دست و پا کنند و به ملت های دیگر فخر بفروشند.